ساڭجو شەھىرى

ساڭجو شەھىر

ساڭجو شەھىر بولسا جۇڭگو خېبېي ئۆلكىسى دىكىبىخاھار 2004 نوپۇس بار، ساڭجونىڭ 488،600 نوپۇسىبار، 13،419 كۋادرات كىلومېتىر دائىرائىقىدا نوپۇس جايلاخكان، خىمالىكاڭ لىك 38.18°، خارىكى ئۇزۇنلۇك 116°49، پوقتانومۇرى 061001 رايۇننومۇرى 0317.

تارىختەھرىر

جۇغراپىيەتەھرىر

مەمۇرىي رايونتەھرىر

ئىقتىسادتەھرىر

ئاساسىي قۇرۇلۇشتەھرىر

نۇپوس ئىستاتىستىكاتەھرىر

تەربىيەتەھرىر

ساياھەتچىلىكتەھرىر

مائارىپتەھرىر

تەنھەرىكەت يىغىنىتەھرىر

سىرتقى ئۇلاشتەھرىر