ﻣﯘﮪﻪﻣﻤﻪﺩ ﻣﯘﺭﺳﻰ 1951-ﻳﯩﻠﻰ 8 - ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻣﯩﺴﯩﺮﻧﯩﯔ ﻧﯩﻞ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﻰ ﺩﯦﻠﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺷﺮﯨﻖ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﺪﻩ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ, ﻗﺎﮪﯩﺮﻩ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺑﺎﻛﺎﻻﯞﯨﺮﻟﯩﻖ ﯞﻩ ﻣﺎﮔﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﯘﻧﯟﺍﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ. 1982-ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮﺭﻧﯩﻴﻪ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪﺍ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺩﻭﻛﺘﻮﺭﻟﯘﻕ ﺋﯘﻧﯟﺍﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ, ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﺎﻟﯩﻔﻮﺭﻧﯩﻴﻪ ﺋﯩﺸﺘﺎﺗﻰ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﻰ ﯞﻩ ﻣﯩﺴﯩﺮﻧﯩﯔ ﻣﻪﺷﺮﯨﻖ ﺋﯚﻟﻜﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺯﻩﻗﺎﻗﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﯩﺪﺍ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ. 2000-ﻳﯩﻠﻰ ﻣﯩﺴﯩﺮ ﺧﻪﻟﻖ ﭘﺎﺭﻻﻣﯧﻨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ. 2005-ﻳﯩﻠﻰ ﻣﯩﺴﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﻰ (ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﻰ)ﻧﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ. 2011-ﻳﯩﻠﻰ 4 - ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻣﯩﺴﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﯧﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﺘﯧﭙﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ, ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﮪﻪﻗﻘﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪﺳﻰ ﻗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮪﻪﻡ ﺑﯘ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺭﻩﺋﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ. ﻣﯘﺑﺎﺭﻩﻙ ﭘﯩﺮﯦﺰﯨﺪﯦﻨﺖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﻩ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﻗﺎﻣﺎﻟﻐﺎﻥ.


مەنبەلەر

تەھرىرلەش