نېپتۇن(پېلانىت)

نېپتۇن
نېپتۇن

قۇياش سىستېمىسىدىكى يەتتىنچى پىلانىت


گېئولوگىيەتەھرىر

كىلىماتتەھرىر

ئۆسۈملۈكلەرتەھرىر

تارىختەھرىر

قارالسۇنتەھرىر

bolinatora silofon acestina libro khoribal de malitanas akila de la minitalos agri sofritanis abdellali tati marocin de casa blonka

سىرتقى ئۇلاشتەھرىر