རང་ཉིད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་དང་།

འཛམ་གླིང་གི་ཟིན་ཐོ་གསར་པ་ཞིག་བཀོད་དང་།

སྤེའུ་དཀར་པོ།གཡང་གཟར་གྱི་བྲག་རིའི་སྟེང་དུ། རིའི་སྟེང་ནགས་ཚལ་གྱི་དཀྱིལ་དུ།

ཁྱེད་ཚོའི་ཁང་པའི་ཐོག་ཁའི་སྟེང་། ཨར་སྐྲུན་དང་གནའ་ཤུལ་གྱི་སྟེང་དུ།

དར་དམར་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་དུ། རྡོ་བཅལ་བཏིངས་བའི་ལམ་བུའི་སྟེང་།

ཁྱེད་ཚོའི་ཉིན་ཐོའི་འབྲི་དེབ་ཀྱི་སྟེང་། ཁྱེད་ཚོའི་དྲན་ཤེས་ཀྱི་ནང་དུ།

ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་སེམས་དབུས་ཀྱི་ཡི་གེ་དེ་འབྲི་བ་གནང་རོགས།

བོད།


སྤེའུ་དཀར་པོ།


Facebook group تەھرىر