داليەن شەھىرى

داليەن شەھىرى بولسا جۇڭگو لياۋنىڭ ئۆلكىسى دىكىبىخاھار 2008 نوپۇس بار، خەندەننىڭ 6،130،000 نوپۇسىبار، خىمالىكاڭ لىك 38.55°، خارىكى ئۇزۇنلۇك 121°38، پوقتانومۇرى 0411 رايۇننومۇرى 116000.

داليەن شەھىرى
داليەن شەھىرى
داليەن شەھىرى
داليەن شەھىرى

تارىختەھرىر

جۇغراپىيەتەھرىر

مەمۇرىي رايونتەھرىر

ئىقتىسادتەھرىر

ئاساسىي قۇرۇلۇشتەھرىر

نۇپوس ئىستاتىستىكاتەھرىر

تەربىيەتەھرىر

ساياھەتچىلىكتەھرىر

مائارىپتەھرىر

تەنھەرىكەت يىغىنىتەھرىر

سىرتقى ئۇلاشتەھرىر

Last edited 6 years ago by YiFeiBot