چىڭداۋ شەھىرى

چىڭداۋ شەھىرى
چىڭداۋ شەھىرى
چىڭداۋ شەھىرى
چىڭداۋ شەھىرى
چىڭداۋ شەھىرى
چىڭداۋ شەھىرى

چىڭداۋ شەھىرى بولسا جۇڭگو شەندۇڭ ئۆلكىسى دىكىبىخاھار 2007 نوپۇس بار، چىڭداۋنىڭ 7،579،900 نوپۇسىبار، 711.5 كم² دائىرائىقىدا نوپۇس جايلاخكان، خىمالىكاڭ لىك 36.5°، خارىكى ئۇزۇنلۇك 120°20، پوقتانومۇرى 266000 رايۇننومۇرى 52.

تارىختەھرىر

جۇغراپىيەتەھرىر

مەمۇرىي رايونتەھرىر

ئىقتىسادتەھرىر

ئاساسىي قۇرۇلۇشتەھرىر

نۇپوس ئىستاتىستىكاتەھرىر

تەربىيەتەھرىر

ساياھەتچىلىكتەھرىر

مائارىپتەھرىر

تەنھەرىكەت يىغىنىتەھرىر

سىرتقى ئۇلاشتەھرىر